Interpelacje

Interpelacje 
Z 29 października 2004 do Marszałka Województwa
w sprawie zwolnień pracowników w Urzędzie Marszałkowskim i instytucjach podległych Smorządowi Województwa

Do radnych docierają od dłuższego czasu sprzeczne informacje dotyczące zmian personalnych w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. Różne źródła podają różne wielkości od kilku do kilkudziesięciu osób. Mając na uwadze, że w ramach instytucji publicznych musi być zagwarantowana stabilizacja, z dużym niepokojem przyjmuję informację, że zmiany kadrowe obejmują duże rzesze pracowników i w dodatku nie do końca zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.
W związku z powyższm zwracam się z prośbą o wykaz osób:
które zostały zwolnione
które są w trakcie wypowiedzenia (dotyczy to również tych osób, które same złożyły wypowiedzenia)
na jakich warunkach zostały przyjete wypowiedzenia
Dotyczy to stanowisk we wszystkich jednostkach organizacyjnych, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych, funduszach celowych.

Odpowiedź Marszałka Województwa z 8.11.2004

W odpowiedzi na interpelację Nr 140/10/04 z dnia 29 października 2004 roku uprzejmie informuję, co następuje:
W październiku 2004 roku zostały rozwiązane umowy o pracę z 5 pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na mocy porozumienia stron (3 pracowników złożyło prośby o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron).
W związku z likwidacja dwóch departamentów, zostały zlikwidowane stanowiska dyrektorów departamentów,umowy z dyrektorami ulegną rozwiązaniu 30 listopada br. na mocy porozumienia stron. W związku z likwidacją stanowiska pracy w pionie Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych umowa z pracownikiem zostanie rozwiązana w dniu 30 listopada 2004 r.
W listopadzie zostaną rozwiązane umowy o pracę z 7 pracownikami na mocy porozumienia stron. W grudniu zostaną rozwiązane umowy o pracę z 3 pracownikami , 2 pracowników złożyło prośby o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron . W styczniu 2005 roku zostaną rozwiązane umowy o pracę z 2 pracownikami Urzędu na zasadzie porozumienia stron.
Informuję jednocześnie, że nie posiadam informacji o rozwiązanych umowach o pracę z pracownikami wojewódzkich jednostek organizacyjnych, gdyż nie jestem pracodawcą dla pracowników tych jednostek.
------------------------------------------------------------------------------
Z 9 listopada 2004 roku do Marszałka Województwa
w sprawie zmian personalnych w Regionalnym Komitecie Sterującym.

W listopadzie br. Zarząd Województwa podjął uchwałę o zmianie w składzie Regionalnego Komitetu Sterującego. W skład komitetu na miejsca zarezerwowane dla organizacji pozarządowych weszły osoby w żaden sposób nie konsultowane ze środowiskiem, które ustawowo ma tak ważnym organie opiniującym zagwarantowane swoje miejsce. Osobami, które ponoć reprezentują organizacje pozarządowe są radni Województwa Dolnośląskiego, którzy z mocy swojego mandatu mają możliwość uczestniczenia w procesie decyzyjnym dotyczącym województwa.
Przypominam, że Zarząd podejmując decyzje o zmianach w RKS czy chce, czy nie, musi przestrzegać prawa. Odwołuję się w tym miejscu do zapisów ustawowych, a mianowicie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o Narodowym Planie Rozwoju. Przypominam, że jednym z ważnych procesów w demokracji jest uspołecznienie procesów decyzyjnych, jak również społeczna kontrola nad wydatkami środków publicznych. Chciałbym zauważyć, że uspołecznienie procesów decyzyjnych jest jednym z ważnych elementów walki z korupcją. Mam nadzieję, że Zarząd województwa podejmując zmiany w RKS nie kierował się zasadą ograniczania tych praw.
Uważam również, że na naprawianie błędów zawsze jest pora i w związku z tym wnoszę do Pana Marszałka o powołanie do RKS osób, które będą rzeczywistą reprezentacją organizacji pozarządowych, a nie emanacją obecnego układu rządzącegona poziomie województwa a na pewno będzie to zgodne z prawem i sprawiedliwością.
Konkludując, chciałbym zwrócić się do Pana Marszałka z zapytaniem, kiedy zostaną dokonane zmiany w Regionalnym Komitecie Sterującym uwzględniające obowiązujące przepisy i oczekiwania tak ważnych organizacji jakimi są organizacje pozarządowe.

Odpowiedź Marszałka Województwa z 25.11.2004

W odpowiedzi na interpelację nr 141/11/2004 z dnia 9 listopada 2004 roku uprzejmie informuję, iż spośród zgłoszonych kandydatur, Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany członków RKS zgodnie ze swoimi kompetencjami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
Zasady funkcjonowania RKS , w tym skład i powoływanie członków, w chwili obecnej określone są w kilku aktach prawnych:
Ustawie o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku;
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
Ustawie o Narodowym Planie Rozwoju.
W Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (przyjętym 1 lipca 2004 r. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy - Dz.U. nr 166 poz. 1745) kompetencje dotyczące powołania oraz skład określono w rozdziale 8.2.4 Komitet sterujący komponentem regionalnym ZPORR:
"W przypadku ZPORR istnieje 16 Regionalnych Komitetów Sterujących wdrażaniem komponentów regionalnych ZPORR. RKS jest powoływany przez Zarząd Województwa. Marszałek Województwa przewodniczy Komitetowi sterującemu i zapewnia obsługę jego prac. Funkcję zastępcy pełni Wojewoda. W skład Komitetu sterującego wchodzą:
przedstawiciele samorządu województwa;
przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej;
przedstawiciele Instytucji Zarządzającej ZPORR;
przedstawiciele ministerstw właściwych ze względu na zakres działań realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw;
przedstawiciele właściwych miejscowych samorządów powiatowych i gminnych;
przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych z terenu województwa."
Z kolei w art. 23 ust. 8-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju ( Dz.U. nr 116 poz. 1206) omawiane kwestie zostały zapisane w następujący sposób:
"8. Zarząd Województwa powołuje, w drodze uchwały, regionalny komitet sterujący dla zapewnienia właściwej realizacji kontraktu wojewódzkiego, o którym mowa w art.32 ust. 1, określając szczegółowy zakres jego zadań oraz tryb pracy.
9. W skład regionalnego komitetu sterującego wchodzą:
1) marszałek województwa albo jego przedstawiciel - jako przewodniczący;
2) wojewoda albo jego przedstawiciel
3) przedstawiciele instytucji zarządzających programami objętymi kontraktem;
4) przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem, nie będących instytucjami zarządzającymi;
5) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego reprezentujący gminy, powiaty i miasta będące siedzibami wojewodów z danego województwa;
6) Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych z danego województwa ;
10. Organy powołujące komitety sterujące i regionalne komitety sterujące powinny zapewnić, aby przedstawiciele 
1) jednostek samorządu terytorialnego - stanowili 1/3 składu;
2) partnerów społecznych i gospodarczych - stanowili 1/3 składu ."
Jednak w artykule 71 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju zapisano :
"Art. 71. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 32-36, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku."
W chwili obecnej nie ma więc podstawy powołania RKS zgodnie z ustawą o Narodowym Planie Rozwoju. Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie uzyskał jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Gospodarki i Pracy w kwestii konieczności dostosowania składu RKS do wymogów wspomnianej ustawy. Ministerstwo Gospodarki i Pracy zwróciło się do Rządowego Centrum Legislacji o rozstrzygnięcie powyższych wątpliwości. Do dnia dzisiejszego nie uzyskano odpowiedzi.
Obecnie jedyną podstawą funkcjonowania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu jest więc nadal art.41 ust.1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142 poz.1590 ze zmianami) oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy.
Jednocześnie zapewniam, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na podstawie przeprowadzonego naboru kandydatów, podejmie niezbędne działania w pełni dostosowujące skład RKS do wymogów ustawy o NPR, po uzyskaniu ostatecznego stanowiska Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
------------------------------------------------------------------------------
Z 29 listopada 2004 roku do Marszałka Województwa
w sprawie zmian kadrowych w Urzędzie Marszałkowskim

W strukturach Urzędu Marszałkowskiego w ostatnim czasie nastąpiły zmiany kadrowe. Zwolnienia miały różny charakter, większość z nich związana była z powołaniem nowych osób.
W trosce o jakość pracy urzędu zwracam się z prośbą o podanie jakie kwalifikacje mają osoby, które zostały zatrudnione w miejsce osób zwolnionych, jakie jest ich przygotowanie zawodowe, jakim dorobkiem zawodowym mogą się poszczycić.
Proszę o szczegółowy wykaz.

Odpowiedź Marszałka Województwa z 8.12.2004

W odpowiedzi na złożoną interpelację, pragnę poinformować Pana Radnego, iż wszystkie osoby zatrudnione ostatnio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, zostały przyjęte do pracy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących zatrudniania pracowników samorządowych.
Nowe osoby posiadają wymagane wykształcenie, stosowne do zajmowanego stanowiska, wysokie kwalifikacje i niezbędne umiejętności. Jednocześnie pragnę nadmienić, iż osoby te, mogą poszczycić się dużym doświadczeniem zawodowym, wnosząc przy tym nowe spojrzenie na pracę w instytucji samorządu terytorialnego.
-------------------------------------------------------------------------------
Z 17 grudnia 2004 roku do Marszałka Województwa
w sprawie upolitycznienia Regionalnego Komitetu Sterującego.

Województwo Dolnośląskie ma do podziału ponad 240 mln euro, które mają zasilić inwestycje realizowane przez różne podmioty z naszego województwa. Kwalifikacja poszczególnych projektów odbywa się na różnych poziomach, od grup eksperckich, poprzez Regionalny Komitet Sterujący na Zarządzie Województwa kończąc.
Upolitycznienie RKS jest wielkim zagrożeniem dla obiektywizmu w podejmowanych decyzjach. Również działanie grup eksperckich powinno być uwolnione od wpływów politycznych i subiektywnego podejmowania decyzji o pozytywnej czy też negatywnej klasyfikacji składanych wniosków.
W związku z powyższym wnoszę do Pana Marszałka o przywrócenie takiej funkcji Regionalnemu Komitetowi Sterującemu, która pozwoliłaby mu zapewnić pełną reprezentatywność środowisk społecznych i gospodarczych a nie politycznych.
Ponadto mam pytanie czy w ramach oceny ekspertów istnieje obiektywna procedura kwalifikacji wniosków?
Czy powołani eksperci nie są przypadkiem również wnioskodawcami projektów, ewentualnie czy nie ma zależności służbowych pomiędzy składającymi wnioski a oceniającymi?

Odpowiedź Marszałka Województwa z 31.12.2004

W odpowiedzi na interpelację nr 150/12/2004 z dnia 17 grudnia 2004 roku uprzejmie informuję, iż zgodnie z zapewnieniami przekazanymi na piśmie MD/0726/3233/DGF-SS/4120/04 z 24 listopada br., Zarząd Województwa Dolnośląskiego po uzyskaniu jednoznacznego stanowiska Ministra Gospodarki i Pracy (MGiP) w sprawie składu i terminu dostosowania Regionalnego Komitetu Sterującego (RKS) do wymogów ustawy z 20 kwietnia br. O Narodowym Planie Rozwoju (pismo Pana Ministra Marka Szczepańskiego DRR-I-9512-7689w-NR/04 w załączeniu) dokonał zmiany składu RKS wybierając spośród kandydatur zgłoszonych do 3 listopada br.
Zgodnie z art. 23 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju od 1 stycznia 2005 roku w składzie RKS jedynym reprezentantem Zarządu Województwa będzie Marszałek Województwa bądź jego przedstawiciel. Ponadto w konsekwencji powiększenia składu RKS o 9 przedstawicieli Ministerstw właściwych, ze względu na zakres działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPOORR) skład RKS został rozszerzony o dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych tj. Panią Renatę Berent - Mieszczanowicz (Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych "WROS") i Pana Krzysztofa Smolnickiego (Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju). Zmianie w RKS uległa także reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zasadą 1/3 jednostki samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego reprezentuje 13 przedstawicieli z czego 3 to gminy wiejskie. Dokonane zmiany oraz powołaanie do skladu RKS przedstawicieli ministerstw właściwych zwiększa reprezentatywność i umacnia obiektywizm podejmowanych przez niego decyzji.
Odnosząc się do Pańskich uwag w zakresie oceny merytoryczno-technicznej pragnę wyjaśnić, że ocenie Paneli Ekspertów podlegają wnioski pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym. Panele Ekspertów stanowią niezależne ogniwo w systemie oceny projektów, którego zadaniem jest merytoryczna i techniczna ocena projektów zgodnie z kryteriami merytoryczno - technicznymi określonymi w Uzupełnieniu ZPORR. Panele Ekspertów składają się z 3 ekspertów powoływanych z następującychh list:
listy Marszałka
listy Wojewody
listy przedstawicieli innych instytucji o charakterze regionalnym.

Jeżeli wartość projektu przekroczy 2 mln. euro powoływany jest dodaatkowo ekspert z krajowej listy ekspertów. Eksperci musieli spełnić określone przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy wymagania tj. wyższe wykształcenie oraz pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie podlegającej ocenie Panelu. Wszystkie ww. listy podlegały akceptacji Instytucji Zarządzającej ZPORR - Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Eksperci do oceny poszczególnych wniosków powoływani są z ww. list przez Marszałka Województwa.
W celu zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen zgodnie z § 7 Regulaminu Prac Panelu Ekspertów oceniającego projekty złożone w ramach Działań Priorytetów I i III ZPORR (oprócz Działania 3.4 :Mikro-przedsiębiorstwa") przed oceną każdego projektu członkowie Panelu Ekspertów muszą podpisać deklarację poufności i beztronności w której deklarują, iż nie poszostają w stosunkach pokrewieństwa ani w stosunku przcy czy zlecenia z wnioskodawcami. Nie podpisanie tego dokumentu wyklucza eksperta z posiedzenia Panelu Ekspertów. Ponadto zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez MGiP w dniu 24 listopada w wypadku gdy przy ocenie projektu różnica pomiędzy ocenami któregokolwiek kryterium dokonanymi przez poszczególnych ekspertów wynosi 3 punkty przed uwzględnieniem wagi danego kryterium), projekt poddawany jest ocenie innego Panelu Ekspertów. Zasada ta będzie stosowana niezwłocznie po dostosowaniu przez MPiG stosownych dokumentów (Regulamin Prac Panelu Ekspertów).
Pragnę też podkreślić, iż zgodnie z § 2 pkt 7 Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego również członkowie Komitetu składają deklarację bezstronności. W sytuacji konflkiktu interesów, który mógłby skutkować brakiem obiektywizmu w podejmowaniu decyzji zgodnie z Regulaminem członek Komitetu wstrzymuje się od głosu.
Jednocześnie informuję, że listy ekspertów znajdują się na witrynie internetowej www.zporr.dolnyslask.pl w zakładce Panele Ekspertów, natomiast nowy skład RKS zostanie umioeszczony na ww. witrynie po 1 stycznia 2005 roku tj. daty wejścia w życie artykułów ustawy o Narodowym Planie Rozwoju dotyczących RKS. 
------------------------------------------------------------------------------

  Z 18 maja 2005 roku do Marszałka Województwa
  w sprawie fatalnego stanu dróg wojewódzkich.

-------------------------------------------------------------------------------

  Z 18 maja 2005 roku do Marszałka Województwa
  w sprawie skargi pracowników i zwiazków zawodowych 
  Szpitala Psychiatrycznego w Stroniu Śląskim.

Na adres Pana Marszałka wpłynęło kilka skarg od pracowników i związków zawodowych dotyczących szpitala psychiatrycznego w Stroniu Śląskim . Pierwsze, 14 października 2004r., drugie 28 grudnia 2004r. i trzecie 21 lutego 2005 r. W międzyczasie, a mianowicie 26 stycznia 2005r. odbyło się u Pana Marszałka spotkanie w sprawie omawianej w powyższych pismach. Na spotkaniu złożona została deklaracja, że będą podjęte decyzje mające na celu przeprowadzenie kontroli. Dodatkowo chciałbym się zapytać, dlaczego zwraca się pisma adresatowi zawierające skargę na działalność instytucji z adnotacją „ nie rozpatrzono, gdyż nie skierowano do biura skarg”? 

Odpowiedź Marszałka Województwa z 30.05.2005

Odpowiadając na złożoną interpelację uprzejmie informuję:
Bardzo niekorzystny przebieg okresu zimowego sezonu 2004/2005 spowodował znaczący wzrost degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich. Częste przejścia temperatur przez 0o C i obfite opady śniegu, który zalegał na poboczach, uniemożliwiały poprawne odwodnienie korpusu drogowego powodując jego namakanie, a w konsekwencji zamarzania powtarzające się cyklicznie, liczne uszkodzenia fragmentów nawierzchni jezdni.
Gwałtowne roztopy i silne opady deszczów dopełniły skali zniszczeń.
W wyniku przeprowadzonych pod koniec marca i w kwietniu br. przeglądów stanu dróg stwierdzono zakres uszkodzeń przekraczający ponad dwukrotnie zakres, z którym przeciętnie mieliśmy do czynienia po zimie w poprzednich latach. Pewną część uszkodzeń naprawiono siłami własnymi poprzez ułożenie w ubytkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu masy bitumicznej "na zimno". Od kwietnia br. uszkodzenia nawierzchni jezdni usuwane są na bieżąco przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa wyłonione w drodze przetargów publicznych. Umowy zawarto na łączną kwotę ponad 3,3 mln zł i środki te wystarczają na naprawę mniej niż połowy zakresu uszkodzeń koniecznych pilnie do naprawy. W tej sytuacji Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wniosek Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich podjął uchwałę w dniu 17 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2005 m.in. zwiększając środki finansowe o kwotę 7,4 mln zł na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich głównie w zakresie ich napraw cząstkowych. Pozwoli to na usunięcie powstałych na drogach wojewódzkich zniszczeń po zimie, których łączna wielkość określona została na około 200 tys. m2. Z uwagi na zakres uszkodzeń i możliwy do pozyskania potencjał wykonawczy przedsiębiorstw, naprawy będą jeszcze prowadzone co najmniej przez trzy miesiące, w pierwszej kolejności na drogach o największym natężeniu ruchu.
------------------------------------------------------------------------------
Z 6 czerwca 2005 roku do Marszałka Województwa
w sprawie weryfikacji wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W roku ubiegłym w miesiącu listopadzie Urząd Marszałkowski przyjmował wnioski w ramach poszczególnych działań ZPORR. Przez ponad pięć miesięcy nie potrafiono zweryfikować pod względem formalnym przesłanych dokumentów, co za tym idzie nastąpiło znaczne opóźnienie w realizacji inwestycji objętych wnioskami. Ponadto to w między czasie zmieniły się przepisy, które obowiązują również te wnioski, które dawno powinny przejść procedurę uzgodnień, co powoduje dalsze wydłużenie procedur. Następną kwestią, do której chciałbym się odnieść to traktowanie wniosków. Nie ma jednolitej zasady określającej, co faktycznie jest błędem w dokumentacji, dlatego w jednym wniosku stwierdza się pewną prawidłowość, gdzie w następnym wniosku taki stan jest powodem do zwrotu i uzupełnienia. Jeszcze inną sytuacją jest żądanie od wnioskodawców dokumentacji, która jest już elementem decyzji wydanej przez organ administracji publicznej i załączonej do wniosku. Takim przykładem jest wniosek, w którym wymagane jest pozwolenie na budowę, a który jest zwracany do uzupełnienia w celu załączenia pełnej dokumentacji takiej samej, jaka jest wymaga przy wydawaniu pozwolenia na budowę.
Dlatego zwracam się do Pana Marszałka, o podjęcie działań wyjaśniających sprawę procedur, jak i terminów stosowanych przy weryfikacji wniosków składanych do Urzędu Marszałkowskiego. W obecnej chwili prawdopodobnie żaden z wniosków z naszego regionu nie jest wstanie uzyskać wsparcia w ramach prefinansowania projektów ze ZPORR z BGK, z tej racji, że tak długie procedury stosowane w naszym województwie eliminują możliwość sięgnięcia po i tak ograniczoną pulę środków, która jest w dyspozycji BGK na rzecz tych, którzy przeprowadzają to sprawniej i potrafią szybko sięgnąć po dodatkowe pieniądze.
-----------------------------------------------------------------------------
Dot.: Interpelacji Nr 213/06/2006 w Sprawie Projektu „ Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”.

  W odpowiedzi na Pańską interpelację uprzejmie informuję, że umowa pomiędzy Województwem Dolnośląskim będącym Beneficjentem projektu, a Wojewodą Dolnośląskim zwanym Instytucją Pośredniczącą została zawarta w dniu 31 marca 2006 r. i od tego okresu prowadzone są zintensyfikowane prace służące realizacji projektu nr Z/2.02/I/1.5/532/04 – Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska.
  W dniu 20 marca 2006 r. Zarządzeniem Nr 51/2006 Marszałka Województwa Dolnośląskiego został powołany i zatwierdzony skład Zespołu Zadaniowego monitorującego przebieg realizacji projektu, w skład, którego wchodzą Dyrektor Generalny Projektu, Rada Techniczna, Koordynator Projektu oraz Zespół Weryfikacyjny. Członkami Zespołu Zadaniowego są zarówno przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego jak i pozostałych Jednostek Samorządu Terytorialnego biorących udział w projekcie. Do ich zadań należy m.in. udział w opracowaniu dokumentacji przetargowej.
  Jednocześnie informuję, że została rozpoczęta procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie generalnego wykonawcy projektu.
   
  Marszałek 
  Województwa Dolnośląskiego
  Paweł Wróblewski
W załączeniu Zarządzenie Nr 51/2006 Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
   
  Zarządzenie Nr 51 /2006
  MarszałkaWojewództwa Dolnośląskiego
  z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie powołania i zatwierdzenia składu Zespołu Zadaniowego monitorującego przebieg realizacji projektu pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”
Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
  § 1
Powołuję Zespół Zdaniowy, w skład, którego wchodzą:
1.Dyrektor Generalny Projektu
2.Rada Techniczna Projektu
3.Koordynator Projektu
4.Zespół Weryfikacyjny.
  § 2
Powołany Zespół Zadaniowy będzie monitorowała przebieg realizacji całego projektu, tj.: opracowania i wdrożenia systemu oraz odbioru poszczególnych etapów prac. Ponadto będzie dokonywał komisyjnie pomiaru wskaźników osiągnięć. Praca Zespołu Zadaniowego będzie finansowana ze środków własnych jednostek uczestniczących w projekcie. Członkowie Zespołu Zadaniowego będą mieli prawo i obowiązek:
1)Aktywnie uczestniczyć w pracach Zespołu poprzez udział w dyskusji, zgłaszanie uwag i propozycji, zadawania pytań, itp.,
2)Uzyskiwanie dostępu do informacji gromadzonych w ramach prac Zespołu. 
3)Konsultować swoje stanowisko z innymi przedstawicielami delegujących Miast, Powiatów i Gmin.
4)Przedstawiać delegującym jednostkom administracji stanowisko całego Zespołu.
5)Przedstawiać opinie delegujących jednostek administracji do wiadomości Zespołu.
6)Rzetelnie i sumienne wykonywać poszczególne prace wynikające z udziału w pracach Zespołu.
7)Informować przedstawiciela Województwa Dolnośląskiego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie zadań w założonym terminie.
  § 3
1.Zatwierdzam skład Zespołu Zadaniowego zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Załącznik Nr 2 określa kompetencje Zespołu Zadaniowego.
  § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Marszałek  
  Województwa Dolnośląskiego
  Paweł Wróblewski
   
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
  Nr 51/2006
  Marszałek Województwa Dolnośląskiego
  z dnia 20 marca 2006
Skład Zespołu Zadaniowego powołanego do monitorowania przebiegu realizacji projektu pod nazwą "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"
1. Dyrektor Generalny Projektu:
  Sebastian Kącki - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
2.Rada Techniczna Projektu:
  1) Krzysztof Ziętek - Urząd Marszałkowski Województwa 
  Dolnośląskiego – Przewodniczący,
  2) Wojciech Rejowski – Urząd Marszałkowski Województwa 
  Dolnośląskiego
  3) Marta Lamch - Urząd Marszałkowski Województwa 
  Dolnośląskiego
  4) Jerzy Sołtyszczak – Starostwo Powiatowe w Kłodzku
  5) Aneta Bielecka – Laskownicka – Urząd Miasta Legnicy
3.Koordynator Projektu:
  1) Konrad Karykowski - Urząd Marszałkowski Województwa 
  Dolnośląskiego
  2) Przedstawiciel firmy nadzorującej pracami wyłonionej w 
  drodze przetargu – Inżynier Projektu.
4.Zespół Weryfikacyjny:
  1) Bartosz Sapijaszko – Urząd Marszałkowski Województwa 
  Dolnośląskiego,
  2) Grzegorz Gredys – Starostwo Powiatowe w Kłodzku
  3) Tomasz Dumycz – Urząd Miasta w Jeleniej Górze
  4) Andrzej Ezeryńki – Urząd Miasta w Stroniu Śląskim
  5) Sebastian Hebla – Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach 
  Śląskich
  6) Arkadiusz Krzyżanowski – Urząd Miasta w Legnicy
  7) Piotr Mueller – Urząd Miasta w Wałbrzychu
  8) Mirosława Olewińska-Grzywacz – Starostwo Powiatowe w 
  Legnicy
  9) Andrzej Piotrkowski – Urząd Gminy Milikowice
  10) Agnieszka Stąpór – Starostwo Powiatowe w Lubinie.
  11) Andrzej Strycharz - Urząd Gminy Kłodzko i Urząd Miasta 
  Kudowa Zdrój
  12) Wojciech Urbaniak - Urząd Miast i Gminy Twardogóra
  13) Krzysztof Walaszczyk – Urząd Miasta Bolesławiec 
  14) Benedykt Wołoszczuk – Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki 
  15) Robert Zujewicz – Urząd Gminy Lubin i Urząd Miejski w 
  Lubinie
  16) Wojciech Twrdowski – Urząd Gminy Niechlów
  17) Michał Krochta – Urząd Gminy Jemielno
  18) Ludwig Skoczylas Starostwo powiatowe w Górze
  19) Tomasz Chowański – Starostwo Powiatowe w Złotoryi
  20) Barbara Szkotak – Starostwo Powiatowe Wałbrzych 
  21) Barbara Tórz – Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
  22) Krzysztof Słuszczyński – Urząd Miasta Kłodzko
  23) Halina Mielnik – Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
  24) Adam Rodak – Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
  25) Wiesław Bator – Urząd Miasta Duszniki-Zdrój
  26) Robert Szeniszewski – Urząd Miejski Polanica-Zdrój
  27) Piotr Brzóska – Urząd Gminy Nowa Ruda
  28) Piotr Popławski - Urząd Miasta i Gminy Szczytna
  29) Bogdan Wilczak – Urząd Gminy Udanin
  30) Piotr Garncarz – Urząd Gminy Święta Katarzyna.
  Marszałek
  Województwa Dolnośląskiego
  Paweł Wróblewski
   
  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Nr 51/2006
  Marszałka Województwa Dolnośląskiego
  z dnia 20 marca 2006 r
Kompetencje Zespołu Zadaniowego powołanego do monitorowania przebiegu realizacji projektu pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska.
1.Dyrektor Generalny Projektu odpowiada za wypełnienie kluczowych, strategicznych funkcji w procesie projektowym. Do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji strategicznych o przebiegu projektu. Do głównych zadań Dyrektora Generalnego należą:
  1) Nadzorowanie prac przygotowawczych, przygotowawczych 
  tym procedur przetargowych, poprzedzających właściwą 
  realizacje projektu.
  2) Formułowanie wymagań dotyczących zakresu i technologii 
  realizacji produktów kontraktów ujętych w umowie.
  3) Opiniowanie zgodności produktów dostarczanych do odbioru 
  przez Wykonawcę z wymaganiami.
  4) Stworzenie warunków do wdrożenia produktów kontraktu we 
  wszystkich jednostkach administracji, które biorą udział 
  w projekcie.
  5) Powołanie Komisji Odbioru.
  6) Monitorowanie i raportowanie z realizacji projektu okresowo
  ( co najmniej raz na kwartał), corocznie i na koniec  
  realizacji projektu – raporty przedkłada Instytucji 
  Pośredniczącej ( Urzędowi wojewódzkiemu)
2.Rada Techniczna wspomaga proces realizacji systemu. Do jej kompetencji należy ocena przebiegu procesu wdrażania systemu, podejmowanie decyzji operacyjnych, akceptacja kolejnych etapów projektu a ponadto:
  1) Udział w opracowaniu dokumentacji przetargowej
  2) Udzielanie pomocy Koordynatorowi Projektu w sprawach 
  organizacyjnych
  3) Bieżący nadzór nad przebiegiem realizacji projektu na 
  podstawie raportów Koordynatora Projektu.
  4) Udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego 
  ulokowania systemu w ramach struktur organizacyjnych 
  poszczególnych jednostek administracji biorących udział 
  w proje kcie.
3.Koordynator Projektu odpowiada za bieżące nadzorowanie przebiegu projektu, podejmuje decyzje o charakterze taktycznym. Podlegają mu uczestnicy projektu reprezentujący poszczególne jednostki administracji.
Obowiązki Koordynatora Projektu obejmują:
  1) Nadzorowanie zgodności przebiegu projektu z 
  harmonogramem.
  2) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania zespołu weryfikacji.
  3) Egzekwowanie raportów z przebiegu kontraktu od Wykonawcy
  4) Raportowanie Radzie Technicznej o postępie prac, 
  opracowywanych produktach, pojawiających się opóźnieniach 
  i zagrożeniach.
  5) Przeprowadzenie formalnego odbioru produktów kontraktu w 
  składzie Komisji Odbioru ustanowionej przez 
  Dyrektora Generalnego Projektu
  6) Przygotowanie raportu z odbioru produktów dla Rady 
  Technicznej i Dyrektora Generalnego Projektu, na 
  podstawie, którego podjęta zostaje decyzja o  
  zatwierdzeniu odbioru.
4.Zespół weryfikacji – zadaniem zespołu będzie pomoc operacyjna w trakcie realizacji Projektu, w szczególności:
  1) Udział w definiowaniu wymagań dla kolejnych działań 
  podejmowanych w celu realizacji Projektu
  2) Opiniowanie i zatwierdzanie SIWZ dla ogłaszanych 
  przetargów 
  3) Wspieranie Rady Technicznej przy ocenie kolejnych 
  produktów dostarczanych w trakcie realizacji Projektu oraz 
  pomoc przy wdrażaniu tych produktów na terenie jednostek
  4) Przedstawiciel danej jednostki z Zespołu bierze udział w 
  odbiorach końcowych poszczególnych etapów 
  realizacji Projektu 
  5) Bieżące testowanie wdrożonych modułów systemu oraz 
  zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do funkcjonowania tych modułów 
  6) Możliwość monitorowania wydatków i bieżącej kontroli 
  płynności finansowej Projektu na każdym etapie jego 
  realizacji 
  7) Definiowanie procedur testowych służących do weryfikacji 
  jakości dostarczanych produktów.

  Marszałek
  Województwa Dolnośląskiego
  Paweł Wróblewski
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Z 6 czerwca 2005 roku nr 176/06/2005 do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
w sprawie procedur oraz terminów oceny formalnej wniosków zgłoszonych w województwie dolnośląskim w ramach Priorytetu I i III ZPORR  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Z 1 lipca 2005 roku nr 193/06 do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
w sprawie pozyskiwania środków unijnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Z 1 lipca 2005 roku nr 193/07/2005 do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
w sprawie wdrażania programów współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, poziomu zaangażowania środków 
samorządu województwa w ramach funduszu oraz poziomu partycypacji Dolnego Śląska w wykorzystaniu EFS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Z 1 lipca 2005 roku nr 192/07/2005 do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
w sprawie współpracy Zarządu Województwa z organizacjami pozarządowymi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  Z 7 lipca 2005 roku nr 197/07/2005 do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
w sprawie:

  1. sposobu odpowiedzi na inretpelacje
  2. Europejskiego Szczytu Miast i Regionów
  3. reprezentacji w Radzie Regionów Europy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Z 6 czerwca 2006 roku nr 213/06/2006 do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
w sprawie realizacji projektu nr Z/2.02/I/1.5/532/04 - Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Z 31 sierpnia 2006 roku nr 216/08/2006 do Marszałka Województwa Dolnośląskiego   
w sprawie stanu dróg wojewódzkich 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Z 31 sierpnia 2006 roku nr 217/08/2006 do Marszałka Województwa Dolnośląskiego   
w sprawie realizacji projektu nr Z/2.02/I/1.5/532/04 - Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------