Uchwała

Uchwała z uzasadnieniem wnioskodawcy 
Wiceprzewodniczący J. Kurzawa – Panie Przewodniczący, panie Marszałku, panie profesorze, szanowni Państwo. Ja, panie profesorze, też dumnie ten herb noszę w klapie. Nie kwestionuję tego herbu, bo on jest uznany przez Sejmik i społeczeństwo Dolnego Śląska. I można by się było kłócić o historię, zasady heraldyczne. Ja myślę, że historią już jest wystąpienie pana profesora. Przeszło do historii. My tworzymy też historię, historię nową Dolnego Śląska. Sądzę, że mówiąc w ogóle o kulturze Dolnego Śląska, proszę mi ją wskazać. Sądzę, że taka mieszanka kulturowa jaką mamy w tej chwili na Dolnym Śląsku tworzy nam całkiem inny obraz społeczeństwa dolnośląskiego. Dobrze byłoby gdyby za ileś tam lat można było sięgnąć do dorobku mieszkańców Dolnego Śląska z przełomu XX i XXI wieku. Czy w tym co próbujemy przedstawić w postaci tego projektu z biało – czerwoną flagą w tle jest obawa, o której pan profesor mówił. Niedobrze byłoby gdybyśmy tworzyli element, który nie łączy a dzieli. Sądzę że doświadczenia tworzenia godła Dolnego Śląska dają przykład że podzieliliśmy społeczeństwo w zakresie tych, którzy uważali że inny wzór orła Piastowskiego mógłby być godłem Dolnego Śląska i na tych, którzy byli zwolennikami tego orła, którym jest sygnowany grób Profusa. W związku z tym ja sądzę że te dylematy, które mamy w tych rozstrzygnięciach, w rozstrzygnięciach pod jakimi symbolami będziemy funkcjonować na Dolnym Śląsku. Oprócz tych historycznych są też estetyczne, są też takie, które po prostu sercu są bliższe. Ja nie silę się na przekonywanie mieszkańców Dolnego Śląska do innego wzoru . I sądzę że te wątpliwości pana profesora co do tego że nie zostanie to zatwierdzone. Miałbym też wątpliwości czy ewentualnie mamy się obawiać takiej kwestii. Sądzę, że czasami lepiej nie mieć czegoś co nie jest akceptowane. I w związku z tym jeśli symbolem Dolnego Śląska ma być flaga, która będzie cały czas kontestowana, gdzie będziemy mieli odczucia estetyczne, które nie będą wspierały autorytetu tego symbolu, to lepiej nie mieć tego symbolu i pozostać tylko przy godle, które jest symbolem Dolnego Śląska. Ale proszę też zorientować się, proszę popytać się, społeczeństwo Dolnego Śląska, że pojawiają się ponownie wątpliwości co do tego symbolu. Nie chcę zresztą już do tego wracać, jest to już emblemat zatwierdzony, którym się posługujemy, jak mówiłem, wszyscy nosimy ten symbol godnie w klapie – nie wstydzimy się tego. Dlatego też w imieniu grupy radnych i w imieniu tych osób z Dolnego Śląska, którym bliższy jest ten proporzec i ta flaga, wnioskuję o to żeby Sejmik Dolnośląski przyjął to rozwiązanie, które zostało przeze mnie zaproponowane. Dziękuje bardzo. 

Uchwała Nr XXVI / 483 / 2000
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 października 2000 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie flagi i proporca województwa dolnośląskiego oraz ich wzorów

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 ze zmianami) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie flagi i proporca województwa dolnośląskiego oraz ich wzorów.
Projekt uchwały, o którym mowa w ust. poprzedzającym stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
Wzory flagi i proporca stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie flagi i proporca województwa dolnośląskiego oraz ich wzory wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
Emilian Stańczyszyn

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVI/483/2000
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 października 2000r.

Uchwała Nr / / 2000
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia .......... roku

o fladze i proporcu województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 ze zmianami) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ustanawia się flagę i proporzec województwa dolnośląskiego:
Na płachcie biało-czerwonej herb Dolnego Śląska, czyli na złotym tle orzeł czarny z przepaską sierpową srebrną przez tułów i skrzydła, na środku przepaski krzyż srebrny.

§ 2

Wzór flagi województwa dolnośląskiego stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
Wzór proporca województwa dolnośląskiego stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Flagę województwa dolnośląskiego podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad:
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
Zarządu Województwa Dolnośląskiego,
Urzędu Marszałkowskiego,
Wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych z okazji sesji, uroczystości, rocznic i świąt państwowych.

§ 4

Używanie flagi województwa dolnośląskiego przez inne podmioty niż wymienione w §3 wymaga zgody Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

§ 5

Flagę województwa dolnośląskiego umieszcza się w miejscu i w sposób zapewniający należną jej cześć i szacunek.

§ 6

Opuszczenie flagi na znak żałoby zarządza Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
W dniach żałoby flagę województwa dolnośląskiego opuszcza się do połowy masztu.

§ 7

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.