Statut

Statut 

   

   

  Rozdział I
  Postanowienia ogólne

  § 1

Dolnośląskie Stowarzyszenie Produktu Regionalnego i Lokalnego
zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

  § 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

  § 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Europy
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

  § 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

  § 5

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem Dolnośląskie Stowarzyszenie Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz znaku słowno-graficznego zarejestrowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt znaku ustala Walne Zebranie Członków, a dysponuje nim Zarząd Stowarzyszenia.

  § 6

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych. Decyzję o przystąpieniu podejmuje Walne Zebranie w drodze uchwały. 

  Rozdział II
  Cele i sposoby działania

  § 7

Celem Stowarzyszenia jest: 
1) Kreowanie polityki wspierania rozwoju produktów regionalnych i lokalnych, promowanie tych produktów oraz inicjowanie działań na rzecz zapewnienia wyższej jakości produktów dostępnych na rynku.
2) Działanie na rzecz aktywnej polityki w zakresie wprowadzania lokalnych i regionalnych produktów do obrotu gospodarczego.
3) Promowanie inicjatyw gospodarczych członków Stowarzyszenia, popieranie kształcenia zawodowego oraz doskonalenia zawodowego producentów i pracowników. 
4) Informowanie o walorach produktów regionalnych i lokalnych. 
5) Reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków. Udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.
6) Organizowanie współdziałania swoich członków w dążeniu do poprawy własnej sytuacji prawnej i ekonomicznej.
7) Występowanie we wspólnym imieniu do organów władz państwowych, organów władz samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
8) Działania w kierunku przygotowania polskiego prawa, polskich instytucji i polskiego rynku do wykorzystania, związanych z integracją z UE, szans rozwoju produktów regionalnych i lokalnych.
9) Ocenianie funkcjonowania prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej szczególnie w dziedzinie produktów regionalnych i lokalnych. Przedkładanie postulatów dotyczących spójności, przejrzystości i sprawności stanowionego prawa.  
10) Kształtowanie i upowszechnianie dobrego obyczaju oraz doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
11) Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie w na odrębnych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą swoich członków.
12) Organizowanie wszelkich uprzednio nie wymienionych działań ułatwiających i poprawiających warunki prowadzenia przez członków działalności, w tym także pomoc w tworzeniu wspólnych stowarzyszeń gospodarczych lub grup producentów rolnych.
13) Współorganizowanie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i tym podobnej integrującej środowisko członków Stowarzyszenia.
14) Działania sprzyjające:
a) ochronie regionalnego krajobrazu, ochronie środowiska i przyrody,
b) wspieraniu wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich poprzez rozwój agroturystyki, rolnictwa ekologicznego itp.
c) wspieraniu wytwarzania produktów jakościowych 

  § 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Samodzielne podejmowanie lub koordynowanie inicjatyw członków w zakresie tworzenia programów rozwoju, przygotowywania regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych dotyczących produktów regionalnych i lokalnych.
2) Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie opiniowania założeń regionalnej i ogólnokrajowej polityki gospodarczej zwłaszcza w dziedzinach mających wpływ na rozwój produktów regionalnych i lokalnych.
3) Uczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz zasad polityki gospodarczej.
4) Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi niż Stowarzyszenie organizacjami gospodarczymi lub samorządu gospodarczego w celu tworzenia odpowiednich warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
5) Uczestniczenie w programach rozwoju regionu i aktywizacji obszarów wiejskich
6) Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami w tym z izbami gospodarczymi oraz przemysłowo - handlowymi w celu realizacji zadań statutowych.
7) Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz promocyjnej, organizowanie wystaw, spotkań tematycznych, pokazów i szkoleń. Prezentacja i upowszechnianie produktów regionalnych i lokalnych.
8) Prowadzenie działalności wydawniczej oraz punktu konsultacyjno - informacyjnego dla realizacji zadań statutowych.
9) Organizowanie wsparcia w zakresie wytwarzania regionalnych i lokalnych produktów, ich ochrony, wprowadzania oraz utrzymywania na rynku w zgodzie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej standardami jakościowymi. 
10) Pomoc w procesie rejestracji produktów regionalnych i lokalnych
11) Udzielanie producentom produktów regionalnych i lokalnych pomocy doradczej, prawnej i w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i krajowych.
12) Delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do instytucji doradczych, na zaproszenie organów państwowych oraz inicjowanie działań mających na celu nowelizację aktów prawnych lub współpraca przy ich opracowywaniu.
14) Wydawanie opinii, ekspertyz oraz udzielanie informacji o produktach regionalnych i lokalnych.
15) Prowadzenie identyfikacji produktów regionalnych i lokalnych oraz ocenianie jakości tych produktów.
16) Wyróżnianie znakami jakościowymi i promocyjnymi produktów regionalnych i lokalnych.
17) Prowadzenie postępowania polubownego i pojednawczego w sporach gospodarczych członków Stowarzyszenia.

  § 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

  Rozdział III 
  Członkowie, ich prawa i obowiązki

 
  § 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

  § 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.
3) członków honorowych

  § 12

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, a także małoletni na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie złożonej przez zainteresowanego pisemnej deklaracji.
4. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału. 
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która swoją działalnością w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
7. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

  § 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a w szczególności ma prawo składania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, a także uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy ich dotyczące,
4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
5) ustanowienia swojego pełnomocnika do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
6) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
7) korzystania ze znaku słowno - graficznego Stowarzyszenia według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
1) przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, oraz porozumień i układów zawieranych przez Stowarzyszenie,
2) wniesienia wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich przeznaczonych na statutową działalność Stowarzyszenia,
3) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
4) zawiadamiania Zarządu Stowarzyszenia o każdej zmianie statusu prawnego i zmianie adresów, 
5) informowania każdorazowo o zmianie, cofnięciu lub udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust.1 pkt. 5).

  § 14

1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 2) - 4) oraz 6) i 7)
2. Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt. 1) oraz 3) - 5)
 
  § 15

1. Członek honorowy ma prawa określone w §13 ust. 2 - 7
2. Członek honorowy ma obowiązki określone w § 13 ust.2 pkt 1), 3) i 5)

  § 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres sześciu miesięcy, 
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia, dokonanego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w razie istotnego naruszenia przez członka Statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia
2. W przypadkach określonym w ust. 1 pkt. 2) i 3) orzeka Zarząd Stowarzyszenia podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania stosownej uchwały.
4. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

   
  Rozdział IV
  Organy Stowarzyszenia

  § 17

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją Rewizyjną,
4) Sąd Koleżeński

  § 18

1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków, które przyjęło sprawozdanie odpowiednio Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego za ostatni rok kadencji danego organu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym i bezpośrednim zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu. 
4. Walne Zebranie wybiera Prezesa Zarządu a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 
5. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej bądź Sądu Koleżeńskiego trwa w granicach kadencji danego organu Stowarzyszenia. 
6. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
7. Nie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego oznacza jego odwołanie ze składu danego organu.
8. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. Do wyborów uzupełniających stosuje się zasady przewidziane w ust. 1.

  § 19

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków z zastrzeżeniem § 18 ust. 1,3 i 4 oraz § 24 ust. 7, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia, w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, chyba, że statut Stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
3. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego danego organu.
   

  Rozdział V
  Walne Zebranie Członków

  § 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W posiedzeniu Walnego Zebrania mogą uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia. Na posiedzenia Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia może zapraszać gości.

  § 21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zebrania Zarząd Stowarzyszenia podaje członkom listownie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia:
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3) na wniosek 1/3 członków zwyczajnych. 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty uchwały lub doręczenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane
4. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca. 
5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, wybierane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. 
7. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

  § 22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 

1) uchwalanie Statutu i jego zmian,
2) uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
5) udzielanie każdego roku absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia Komisję Rewizyjną,
8) uchwalanie planów rzeczowo - finansowych Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, wysokości wpisowego i składek członkowskich,
9) określanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia oraz uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszy celowych i odpisów na te fundusze,
10) uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia i zatwierdzanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Stowarzyszenia w razie jej rozwiązania,
12) nadawanie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia godności członka honorowego,
13) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie skreślenia z listy członków lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia
14) przyznawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia

  Rozdział VI
  Zarząd Stowarzyszenia

  § 23

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on działalnością Stowarzyszenia podejmując uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i 4 członków.
3. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych w imieniu Zarządu są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 

  § 24

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
3) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
4) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań których górną granicę określa uchwała Walnego Zebrania.
5) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

  Rozdział VII
  Komisja Rewizyjna
   
  § 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

  § 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

  § 27

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

  § 28

W przypadkach określonych w § 26 pkt 3) Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

  Rozdział VIII
  Sąd Koleżeński

  § 29

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2. W skład Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracownicy Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

  § 30

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia, a dotyczących etyki, rzetelności oraz naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia i jego organów,
2) prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych członków Stowarzyszenia,
3) składanie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań ze swej działalności.

  § 31
   
Sąd Koleżeński może po przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją stwierdzoną na piśmie nałożyć następujące kary:
1) upomnienie pisemne wraz z obowiązkiem złożenia pisemnego przeproszenia poszkodowanego,
2) publiczne przeproszenie poszkodowanego za pośrednictwem biuletynu Stowarzyszenia lub informacji wysłanej do wszystkich członków Stowarzyszenia,
3) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na czas określony,
4) wniosek do Zarządu o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia

   

  Rozdział IX
  Majątek i fundusze

  § 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

  § 33

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
1) składki członkowskie i opłaty wpisowe 
2) darowizny, zapisy i spadki, 
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4) dotacje oraz dochody z ofiarności publicznej,
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia 2 tygodne od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Stowarzyszenia. 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 34

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa i jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.

  Rozdział X
  Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

  § 35

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).