Statut

STATUT

Stowarzyszenia
„Zero Tolerancji dla Korupcji”

z siedzibą we Wrocławiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Zero Tolerancji dla Korupcji” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Europy. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem Stowarzyszenie „Zero Tolerancji dla Korupcji” oraz znaku słowno-graficznego zarejestrowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt znaku ustala Walne Zebranie Członków, a dysponuje nim Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych. Decyzję o przystąpieniu podejmuje Walne Zebranie w drodze uchwały.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest: 
1) Kreowanie polityki antykorupcyjnej oraz inicjowanie działań zmierzających do zwalczania wszelkich objawów korupcji a także zjawisk korupcjogennych. 
2) Podejmowanie działań informacyjnych mających na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat przyczyn korupcji oraz sposobów jej przeciwdziałania. 
3) Kształtowanie i upowszechnianie wzorowych postaw obywatelskich. Kształtowanie i promowanie modelowego wzorca funkcjonowania urzędów.
4) Reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków. Udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych i organizacyjnych.
5) Bieżąca analiza funkcjonowania prawa oraz instytucji publicznych pod kątem występowania lub sprzyjania powstawaniu zjawiska korupcji. 
6) Formułowanie wniosków dotyczących spójności, przejrzystości i sprawności stanowionego prawa oraz sprawniejszego przeciwdziałania korupcji przez instytucje publiczne. 
7) Współdziałanie z mediami oraz organami ścigania w zakresie ujawniania przejawów korupcji.
8) Prowadzenie działalności informacyjno - szkoleniowej mającej na celu lepsze przygotowanie urzędników i osób pełniących funkcje publiczne do przeciwstawiania się korupcji.
9) Badanie zjawiska korupcji, określanie jego rozmiarów, przyczyn a także sposobów jego zwalczania.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Samodzielne podejmowanie lub koordynowanie inicjatyw członków w zakresie tworzenia programów antykorupcyjnych, przygotowywania regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych dotyczących skutecznej walki z korupcją.
2) Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi niż Stowarzyszenie organizacjami w celu zapobiegania i zwalczania zjawiska korupcji. 
3) Uczestniczenie w programach informujących o przyczynach, przejawach i sposobach zapobiegania i zwalczania korupcji.
4) Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie walki z korupcją.
5) Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz promocyjnej, organizowanie pokazów, konferencji i szkoleń upowszechniających znajomość prawa wśród obywateli a także uświadamiających zagrożenia niesione przez korupcję. 
6) Prowadzenie działalności wydawniczej oraz punktu konsultacyjno – informacyjnego dla realizacji zadań statutowych.
7) Delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do instytucji doradczych, na zaproszenie organów państwowych oraz inicjowanie działań mających na celu nowelizację aktów prawnych lub współpraca przy ich opracowywaniu.
8) Wydawanie opinii, ekspertyz oraz udzielanie informacji o zjawisku korupcji i jego przyczynach. Udzielanie porad prawnych oraz pomocy obywatelom i instytucjom w przedmiocie obrony ich praw przed nadużyciami związanymi z korupcją
9) Wyróżnianie wzorowych postaw obywatelskich i wzorowego funkcjonowania urzędów. Informowanie mediów i odpowiednich instytucji państwowych i samorządowych o dostrzeżonych nieprawidłowościach i przejawach korupcji.
10) Prowadzenie postępowania polubownego i pojednawczego w sporach członków Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.
3) członków honorowych

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie złożonej przez zainteresowanego pisemnej deklaracji.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która swoją działalnością w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a w szczególności ma prawo składania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, a także uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy ich dotyczące,
4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
5) ustanowienia swojego pełnomocnika do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
6) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
7) korzystania ze znaku słowno – graficznego Stowarzyszenia według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
1) przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, oraz porozumień i układów zawieranych przez Stowarzyszenie,
2) wniesienia wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich,
3) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
4) zawiadamiania Zarządu Stowarzyszenia o każdej zmianie statusu prawnego i zmianie adresów, 
5) informowania każdorazowo o zmianie, cofnięciu lub udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust.1 pkt. 5).

§ 14

1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 2) - 4) oraz 6) i 7)
2. Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt. 1) oraz 3) – 5)

§ 15

Członek honorowy ma prawa określone w §13 ust.1 pkt 2) – 7)
Członek honorowy ma obowiązki określone w § 13 ust.2 pkt 1), 3) i 5)
§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres sześciu miesięcy, 
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia, dokonanego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w razie istotnego naruszenia przez członka Statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia
2. W przypadkach określonym w ust. 1 pkt. 2) i 3) orzeka Zarząd Stowarzyszenia podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania stosownej uchwały.
4. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 17

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją Rewizyjną,
4) Sąd Koleżeński

§ 18

Pierwsza kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 1 rok, następne kadencje trwają 4 lata. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków, które przyjęło sprawozdanie odpowiednio Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego za ostatni rok kadencji danego organu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym i bezpośrednim zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu.
Walne Zebranie wybiera Prezesa Zarządu a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej bądź Sądu Koleżeńskiego trwa w granicach kadencji danego organu Stowarzyszenia.
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
Nie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego oznacza jego odwołanie ze składu danego organu.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. Do wyborów uzupełniających stosuje się zasady przewidziane w ust. 1.
§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Członków z zastrzeżeniem § 18 ust. 1,3 i 4 oraz § 24 ust. 7, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia, w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.
Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, chyba, że statut Stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego danego organu.

Walne Zebranie Członków

§ 20

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W posiedzeniu Walnego Zebrania mogą uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia. Na posiedzenia Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia może zapraszać gości.
§ 21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zebrania Zarząd Stowarzyszenia podaje członkom listownie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia:
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3) na wniosek 1/3 członków zwyczajnych. 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty uchwały lub doręczenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane
4. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca. 
5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, wybierane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. 
7. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 

1) uchwalanie Statutu i jego zmian,
2) uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
5) udzielanie każdego roku absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia Komisję Rewizyjną,
8) uchwalanie planów rzeczowo – finansowych Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, wysokości wpisowego i składek członkowskich,
9) określanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia oraz uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszy celowych i odpisów na te fundusze,
10) uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia i zatwierdzanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Stowarzyszenia w razie jej rozwiązania,
12) nadawanie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia godności członka honorowego,
13) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie skreślenia z listy członków lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia
14) przyznawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

§ 23

Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on działalnością Stowarzyszenia podejmując uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się z Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i 4 członków.
Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych w imieniu Zarządu są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 

§ 24

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
3) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
4) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań których górną granicę określa uchwała Walnego Zebrania.
5) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

Komisja Rewizyjna

§ 25

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 27

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 28

W przypadkach określonych w § 26 pkt 3) Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

§ 29

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2. W skład Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracownicy Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

§ 30

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia, a dotyczących etyki, rzetelności oraz naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia i jego organów,
2) prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych członków Stowarzyszenia,
3) składanie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań ze swej działalności.

§ 31

Sąd Koleżeński może po przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją stwierdzoną na piśmie nałożyć następujące kary:
1) upomnienie pisemne wraz z obowiązkiem złożenia pisemnego przeproszenia poszkodowanego,
2) publiczne przeproszenie poszkodowanego za pośrednictwem biuletynu Stowarzyszenia lub informacji wysłanej do wszystkich członków Stowarzyszenia,
3) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na czas określony,
4) wniosek do Zarządu o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
1) składki członkowskie i opłaty wpisowe 
2) darowizny, zapisy i spadki, 
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4) dotacje oraz dochody z ofiarności publicznej,
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia 2 tygodnie od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Stowarzyszenia. 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa i jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).