Zapytania

Zapytania 
Z 29 listopada 2004 roku do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
W sprawie korzystania z samochodu służbowego przez Przewodniczącego Pardę 

Czy prawdą jest, że Pan jako Przewodniczący Sejmiku ma zgodę na korzystanie z samochodu służbowego na zasadzie użytkowania we własnym zakresie?
Jeżeli tak, to czy prawdą jest, że w ostatnim czasie spowodował Pan kolizję drogową samochodem, który jest w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego?
-------------------------------------------------------------------------------

Z 17 grudnia2004 do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
W sprawie wypadku samochodowego Przewodniczącego Pardy

W związku z informacją o wypadku samochodu służbowego, będącego w dyspozycji Kancelarii Sejmiku, spowodowanym przez osobę, która nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, zwracam się z następującymi pytaniami do Pana Marszałka 
czy Przewodniczący Sejmiku Pan Radosław Parda został obciążony wszystkimi kosztami wynikającymi z naprawy powypadkowej?
czy Pan Marszałek cofnął zezwolenie na korzystanie z samochodu służbowego przez Pana Pardę w takim zakresie, który pozwala na użytkowanie mienia publicznego bez żadnej kontroli, jak również do celów nie związanych z wykonaniem funkcji Przewodniczącego Sejmiku.

Chciałbym nadmienić, że funkcja Przewodniczącego Sejmiku jest funkcją społeczną i w związku z tym osoba pełniąca tą funkcję nie jest związana z Urzędem Marszałkowskim żadną formułą prawną, a co za tym idzie , nie ma żadnej podstawy prawnej do takiej formy użytkowania samochodu służbowego.
-------------------------------------------------------------------------------
Z 17 grudnia 2004 do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
W sprawie przedstawiciela w Radzie Regionów Europy


Samorząd naszego województwa w momencie kiedy Marszałkiem był Pan Henryk Gołębiewski miał w jego osobie przedstawiciela w Radzie Regionów Europy.
Zwracam się z zapytaniem do Pana Marszałka, czy podjęto starania, aby ten mandat był sprawowany przez przedstawiciela naszego regionu.
-------------------------------------------------------------------------------
Z 17 grudnia 2004 do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
W sprawie udziału Zarządu w otwarciu Konsulatu Kazachstanu

W dniu 14 grudnia 2004 roku odbyło się oficjalne otwarcie Konsulatu Honorowego Kazachstanu. W uroczystości wręczania listów uwierzytelniających uczestniczył Ambasador Kazachstanu w Polsce, Wojewoda Dolnośląski, Stanisław Łopatowski, Prezydent Wrocławia , Rafał Dutkiewicz.
Niestety nie udało mi się dostrzec gospodarza województwa jakim jest Marszałek, ani żadnego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.
-------------------------------------------------------------------------------
Z 17 grudnia 2004 roku do Przewodniczącego Sejmiku
W sprawie Statutu Województwa

Czy podjęte zostały działania na podstawie jakiej wersji Statutu Województwa Dolnośląskiego funkcjonuje Sejmik Województwa Dolnośląskiego?
-------------------------------------------------------------------------------

Z 29 grudnia 2004 do Przewodniczącego Sejmiku
W sprawie wypadku samochodowego Przewodnicząceg Pardy

Czy Pan Przewodniczący poczuwa się do odpowiedzialności za swoje działania niezgodne z prawem, a co za tym idzie, czy pokryje koszty wynikające ze swojej, delikatnie mówiąc, beztroski nad powierzonym mu mieniem publicznym z własnej kieszeni a nie z szeroko rozumianych środków publicznych?

Odpowiedź Przewodniczącego Pardy z 04.01.2005

W odpowiedzi na zapytanie, które złożył Pan dnia 29 grudnia 2004 r. dot. Sprawy związanej z wypadkiem samochodu służbowego , który użytkuję informuję Pana, że wypłata odszkodowania nie spowoduje finansowego uszczerbku dla samorządu województwa , gdyż w przyszłości nie będzie podwyższona składka . A naruszenie tak interesującej Pana zasady bezszkodowości i związane z nią zwyżki w składkach, mają znaczenie i konsekwencje finansowe tylko i wyłącznie w przypadku ubezpieczeń zawieranych przez klientów indywidualnych, a nie firmy czy urzędy.
Pragnę zwrócić Panu uwagę, że samorząd województwa nie poniesie strat i środki publiczne nie zostaną naruszone, pokrycie wysokości wypłaconego odszkodowania i wpłacenie pieniędzy na konto ubezpieczyciela , mija się z celem.
Pragnę też zauważyć, że nikt celowo nie spowodował tego wypadku.
Jest mi przykro, że tak się stało.

-------------------------------------------------------------------------------

Z 29 grudnia 2004 roku do Marszałka Województwa Dolnośląskiego
W sprawie patronatów

Czy w Urzędzie Marszałkowskim są ustalone zasady obejmowania patronatem uroczystości odbywających się na terenie naszego województwa oraz zsady fundowania nagród i pucharów?

Odpowiedź Marszałka Województwa z 06.01.2004
 
 W odpowiedzi Na Pana zapytanie nr 154/12/2004 skierowane do Marszałka Województwa Dolnośląskiego :
I W zakresie obejmowania patronatem uroczystości odbywających się na terenie naszego województwa wyjaśniam co następuje .
Udzielenie decyzji o objęciu patronatu bądź odmowie objęcia patronatem odbywa się według następującego schematu:
1. Wpłynięcie prośby od określonego podmiotu (stowarzyszenie, fundacja, klub sportowy itp.) o objęciu uroczystości patronatem. 
Powyższe prośby formułowane pisemnie , kierowane są bądź do Marszałka Województwa, bądź bezpośrednio do właściwego merytorycznie Wicemarszałka lub Członka Zarządu.
2. Przekazanie prośby merytorycznemu wydziałowi w danym departamencie. Właściwe merytorycznie wydziały dokonują analizy danej uroczystości – jej rangi, charakteru, zakresu itp. Oraz jej organizatora- jego wiarygodności , dotychczasowego funkcjonowania, korzystania w przeszłości z patronatu itp.
3. Udzielenie przez wydział rekomendacji do objęcia bądź odmowy objęcia patronatem.Rekomendacja udzielana jest na piśmie, a podjecie ostatecznej decyzji należy do Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu.
4. Objęcie patronatem określonej uroczystości.
Objęcie patronatem równoznaczne jest z umieszczeniem takiej informacji na materiałach promocyjnych i informacyjnych
danej uroczystości na plakatach, ogłoszeniach prasowych, zaproszeniach itp.. Niekiedy wiąże się także z uczestnictwem
Marszałka Województwa, Wicemarszałka, Członka Zarządu lub osoby przez nich wyznaczonej w danej uroczystości lub jej
części ( otwarciu, zamknięciu, wręczeniu nagród itp.) 
II. W zakresie fundowania nagród i pucharów informuję co następuje.
Fundowanie nagród i pucharów odbywa się na dwa sposoby, w oparciu o poniższe zasady :
1. Według analogicznego schematu jak opisany w pkt. I.
Nagrody i puchary zakupywane są ze środków Urzędu Marszałkowskiego przez właściwe jednostki, a następnie przekazywane organizatorowi w imieniu Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu.
2. W ramach przyznawanych dotacji na organizację zadań publicznych, m.in. w zakresie turystyki, sportu i kultury.
Organizacje ubiegające się o dofinansowanie konkretnego zadania przedstawiają budżet zadania, w którym mogą być 
przewidziane środki na sfinansowanie nagród i pucharów dla uczestników zawodów, konkursów itp. W powyżej opisanych
sytuacjach następuje finansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego nagród i pucharów myśl postanowień umowy
zawieranej pomiędzy Zarządem Województwa a podmiotem, któremu udzielono dotacji. Należy jednak zauważyć, że zakupu
dokonuje, nie jak w pkt. II 1. Urząd Marszałkowski, ale organizator, któremu przekazano na ten cel odpowiednie środki.
------------------------------------------------------------------------------
Z 29 grudnia 2004 roku do Marszałka Województwa
W sprawie zwolnień pracowniczych w Urzędzie Marszałkowskim

Dwukrotnie składałem interpelacje w sprawie pracowników samorządowych. Raz w sprawie zwolnień i raz w sprawie zatrudniania. Ani jedna ani druga odpowiedź na interpelacje nie była odpowiedzią na postawione pytania, na co dwukrotnie zwracałem uwagę Panu Marszałkowi w swoich wystąpieniach w trakcie sesji.
W związku z powyższym mam pytanie, czy w końcu mogę liczyć na odpowiedź na postawione pytania w interpelacjach, czy też zostanę zmuszony do wyegzekwowania odpowiedzi wykorzystując drogę poza sejmikową przewidzianą odpowiednimi przepisami ustawowymi?
------------------------------------------------------------------------------
  Z 29 grudnia 2004 roku do Przewodniczącego Sejmiku 
  W sprawie pokrycia szkód w związku ze spowodownym wypadkiem 
  samochodowym przez Pana Radosława Pardę.

-------------------------------------------------------------------------------

  Z 29 grudnia 2004 roku nr 155/12/2004 do Marszałka Województwa 
  W sprawie zatrudniania nowych pracowników i ich przygotowania 
  zawodowego do pełnienia funkcji urzedniczych.

-----------------------------------------------------------------------------

  Z 28 stycznia 2005 roku nr 159/01/2005 do Marszałka Województwa 
  W sprawie nowo stworzonego stanowiska Koordynatora Zespółu 
  Społecznych Doradców.

------------------------------------------------------------------------------

  Z 25 lutego 2005 roku do Marszałka Województw
  W sprawie Szpitala Psychiatrycznego w Stroniu Śląskim

Na adres Pana Marszałka wpłynęło kilka skarg od pracowników i związków zawodowych dotyczących szpitala psychiatrycznego w Stroniu Śląskim . Pierwsze, 14 października 2004r., drugie 28 grudnia 2004r. i trzecie 21 lutego 2005 r. W międzyczasie, a mianowicie 26 stycznia 2005r. odbyło się u Pana Marszałka spotkanie w sprawie omawianej w powyższych pismach. Na spotkaniu złożona została deklaracja, że będą podjęte decyzje mające na celu przeprowadzenie kontroli. Dodatkowo chciałbym się zapytać, dlaczego zwraca się pisma adresatowi zawierające skargę na działalność instytucji z adnotacją „ nie rozpatrzono, gdyż nie skierowano do biura skarg”?
------------------------------------------------------------------------------
Z 25 lutego 2005 roku do Marszałka Województwa
W sprawie Koordynatora Zespołu Doradców

W związku z zatrudnieniem na etat urzędniczy, na stanowisko Koordynatora Zespołu Społecznych Doradców, pana Witolda Idczaka, mam prośbę o wskazanie podstawy prawnej, która umożliwia zatrudnianie na stanowisko urzędnicze w samorządzie osobę pełniącą funkcję urzędniczą w innym samorządzie.

Odpowiedź Marszałka Województwa z 04.03.2005

W odpowiedzi na zapytanie nr 162/02/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku dotyczące zatrudnienia Pana Witolda Idczaka w Urzędzie Marszałkowskim na stanowisku Koordynatora Zespołu Społecznych Doradców uprzejmie informuję, że zarówno w ustawie o samorządzie województwa jak i w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 i 1593 ze zm.) nie ma przepisów wskazujących, iż zatrudnienie w różnych urzędach jest niezgodny z prawem.
--------------------------------------------------------------------------------

  Z 25 kwietnia 2005 roku nr 163/04/2005 do Marszałka Województwa 
  W sprawie stron internetowych dla Radnych Województwa Dolnośląskiego

-------------------------------------------------------------------------------

  Z 12 maja 2005 roku nr 170/05 do Marszałka Województwa
  W sprawie złego funkcjonowania stron internetowych.

-------------------------------------------------------------------------------
Z 6 czerwca 2005 roku do Marszałka Województwa
W sprawie delegacji do Rzymu

Na sesji w dniu 25 kwietnia br. Pan Marszałek tradycyjnie poinformował Sejmik o pracach zarządu w okresie między sesjami. Dowiedzieliśmy się o wyjazdach Marszałka Pacyniaka do Brukseli i Czech, członka zarządu województwa Pana Andrzeja Pawluszka do Hiszpanii, pana radnego Zawiły w imieniu Marszałka do Austrii oraz o wielu innych ważnych wydarzeniach dotyczących działalności zarządu. Niestety Pan Marszałek pominął w swoim wystąpieniu informację o fakcie uczestnictwa dolnośląskiej delegacji z ramienia samorządu województwa na uroczystościach pogrzebowych Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie.
Dlatego bardzo bym prosił o uzupełnienie informacji z tego okresu o ten fakt, jak również prosiłbym o podanie, jaki był skład delegacji i dlaczego nie było informacji o tym, że taki wyjazd jest przygotowywany.
Jestem przekonany, że w takiej delegacji powinni się znaleźć przedstawiciele nie tylko administracji regionu ale również przedstawiciele władzy uchwałodawczej.
-------------------------------------------------------------------------------
Z 6 czerwca 2005 roku do Marszałka Województwa
W sprawie Szczytu Regionów i Miast

W miesiącu maju odbył się we Wrocławiu Europejski Szczyt Regionów i Miast.
Z relacji radiowych i telewizyjnych mogliśmy się dowiedzieć od przedstawicieli władz Wrocławia, że w tej ważnej konferencji dla regionów, uczestniczą przedstawiciele wszystkich parlamentów europejskich.
Niestety informacja przedstawiona przez wiceprezydenta Jackiewicza nie była prawdziwa, gdyż z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie uczestniczyli w tych debatach przedstawiciele minimum jednego parlamentu regionalnego, mianowicie naszego, chyba, że przyjmiemy że w zastępstwie radnych wojewódzkich wystąpili radni gminy Wrocław.
W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, jakie kroki zostały podjęte przez Przewodniczącego Sejmiku i Marszałka Województwa, aby zapewnić obecność parlamentarzystów regionalnych w odbywającym się szczycie, oraz jakie kroki został podjęte w celu wyjaśnienia, takiej ignorancji w stosunku do Sejmiku Wojewódzkiego naszego regionu na terenie którego odbywały się te uroczystości.

Odpowiedź Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 09.06.2005

W odpowiedzi na Pańskie zapytanie nr 174/06/2005 z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie uczestnictwa radnych
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Europejskim Szczycie Miast i Regionów Unii Europejskiej w dniach 19-20 maja 2005 we Wrocławiu informuję, że :
Organizatorem Europejskiego Sczytu Regionów i Miast w roku 2005 był Komitet Regionów Europy Unii
Europejskiej, który zaprosił na Szczyt 468 przedstawicieli wybieralnych władz lokalnych i regionalnych z całej Europy.
Według tabelarycznego zestawienia zamieszczonego na stronie internetowej Szczytu ( tabela w załączeniu ) z Polski zostało zaproszonych 28 osób w tym 16 szefów regionów (marszałków), 0 przewodniczących parlamentów regionalnych, 5 przedstawicieli narodowych stowarzyszeń i 7 burmistrzów dużych miast.
Z władz regionalnych Województwa Dolnośląskiego zaproszenie, podpisane przez przewodniczącego Komitetu Regionów Petera Strauba , otrzymał wyłącznie Marszałek Paweł Wróblewski.
Cytowana przez Pana Radnego Kurzawę wypowiedź Wiceprezydenta Jackiewicza nie pokrywa się z naszymi informacjami.
Zaproszenie do odbycia Szczytu we Wrocławiu wystosował Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, który
jest członkiem Komitetu Regionów. Samorząd wojewódzki nie uczestniczył w organizacji Szczytu w żaden sposób, ani merytorycznie, ani technicznie. 
Marszałek Paweł Wróblewski zaprosił jedynie osoby przyjeżdżające na Szczyt z naszych regionów partnerskich na obiad, podczas którego w miłej atmosferze były omawiane kwestie współpracy międzyregionalnej. Zaproszenie na obiad przyjął także Wiceprezydent Komitetu Regionów Albert Bore. W spotkaniu uczestniczyli także Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Samorząd Województwa Dolnośląskiego ma bardzo ograniczoną możliwość działania w Komitecie Regionów, 
ponieważ aktualnie nie posiada w tej organizacji żadnego przedstawiciela. Do końca sierpnia 2004 członkiem był ówczesny Marszałek Henryk Gołębiewski, jednak wraz z utratą funkcji Marszałka utracił prawo do bycia członkiem Komitetu Regionu. Na jego miejsce został zgłoszony Marszałek Paweł Wróblewski , jednak Związek Województw RP, z ramienia którego powinien być delegowany Marszałek Dolnośląski, wybrał inną osobę na wakujące miejsce.
W rezultacie Województwo Dolnośląskie jest jedynym regionem w Polsce, które nie ma swojego przedstawiciela
ze szczebla regionalnego w Komitecie Regionów ( ani członka, ani zastępcy członka).
Ponadto pomimo informowania od stycznia 2005 Komisji Spraw Zagranicznych Sejmiku o Europejskim Szczycie
Regionów i Miast we Wrocławiu ( kalendaria planowanych wydarzeń przygotowywane na każde posiedzenie Komisji),
nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów od Radnych o chęci uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu.
-------------------------------------------------------------------------------

 Z 6 czerwca 2005 do Przewodniczącego Sejmiku
w sprawie absencji Przewodniczącego Pana Radosława Pardy na sesjach Sejmiku.
----------------------------------------------------------------------------
Z 1 lipca 2005 roku nr 191/07/2005 do Marszałka Województwa
W sprawie polityki młodzieżowej samorządu województwa.
-----------------------------------------------------------------------------
Z 24 czerwca 2005 roku do Marszałka Województwa
W sprawie efektów działania Społecznego Zespołu Doradców
-----------------------------------------------------------------------------
Z 24 czerwca 2005 roku do Marszłka Województwa 
W sprawie Europejskiego Szczytu Miast i Regionów 
----------------------------------------------------------------------------
Z 24 czerwca 2005 roku do Marszałka Województwa 
W sprawie organizacji XI Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii.
-----------------------------------------------------------------------------
Z 30 września 2005 roku nr 197/10/2005
W sprawie porozumienia dotyczącego podziału kompetencji w procesie 
wdrażania ZPORR na lata 2004-2006
-----------------------------------------------------------------------------
Z 29 grudnia 2005 roku nr 201/12/2005 do Marszałka Województwa 
W sprawie fatalnego stanu dróg wojewódzkich.

-----------------------------------------------------------------------------
Z 23 lutego 2006 do Marszałka Województw  
W sprawie działań promocyjnych

Urząd Marszałkowski w ramach promocji naszego regionu wydał kalendarz na rok 2006 pod nazwą „Zrób sobie Dolny Śląsk". Nie chcę tu wnikać w odczucia natury estetycznej czy artystycznej, gdyż są to oceny bardzo subiektywne. 
Ale niestety nie można przejść do porządku dziennego nad niektórymi opisami obiektów charakterystycznych dla Dolnego Śląska, które niekiedy są bardziej dewaluujące, niż promujące np. „pomnik kartofla na Ślęży”.
Perełką indolencji, jeżeli chodzi o wiedzę na temat województwa dolnośląskiego jest przypisanie do naszego regionu, części województwa opolskiego, a mianowicie jednego z jego miast - Paczkowa.
Panie Marszałku zwracam się z zapytaniem, jak to jest możliwe, że Urząd Marszałkowski swoim autorytetem wspiera i finansuje publikacje, które niestety niezbyt dobrze świadczą o naszym samorządzie, bo kto, jak kto, ale samorząd województwa ze swoim organem wykonawczym, jakim jest Zarząd powinien mieć świadomość, za jaką część naszego Kraju odpowiada.
--------------------------------------------------------------------------------
  Z 30 marca 2006 roku nr 206/03/2006 do Marszałka Województwa
  W sprawie braku polityki mieszkaniowej
---------------------------------------------------------------------------------
  Z 25 maja 2006 roku do Marszałka Województwa
  W sprawie sposobu rozliczania stypendiów unijnych 

---------------------------------------------------------------------------------
  Z 30 czerwca 2006 roku do Marszałka Województwa
  w sprawie wypowiedzi członka Zarządu Pana Rafał Borutko

Niedawno w mediach ukazała się wypowiedź Pana Rafała Borutko w sprawie współpracy naszego regionu z regionem niemieckim w tworzeniu wspólnej przestrzeni gospodarczej, której osią będzie rzeka Odra. 
Wypowiedź ta delikatnie ujmując była sprzeczna z programami przyjętymi przez Sejmik.
W związku z powyższym mam pytanie, czy osoba, która ma tak dalece odmienne poglądy od przyjętych przez Sejmik priorytetów, których Zarząd jest wykonawcą, może zasiadać w organie wykonawczym Sejmiku?
------------------------------------------------------------------------------
  Z 30 sierpnia 2006 roku nr 219/08/2006 do Marszałka Województwa 
  W sprawie instalacji sygnalizacji świetlnych na drogach w miejscch 
  szczególnie niebezpiecznych.
------------------------------------------------------------------------------
  Z 30 sierpnia 2006 roku nr 218/08/2006 do Marszłka Województwa 
  W sprawie ochrony prawnej herbu i flagi województwa.
-------------------------------------------------------------------------------